The Adjudicator poster

The Adjudicator

Crime story

Genre: Crime

Actors: Xuming Chen, Chuan Fang, Changhui Guo, Sam Lee

Director: Chengfei Zheng

Writers: Chengfei Zheng

Country: China

Duration:

Language: Mandarin

Release: 2018 Sep 14

IMDb: 4.6/10 (5 votes)

Budget: N/A

Revenue: N/A